03/07/2020 11:09 Trực tiếp

Khách mời tham gia Tọa đàm có:

- Nguyễn Thanh Minh, Thực tập sinh

- GS Nguyễn Văn A, GS ĐH

- GS B, GS ĐH